کارخانجات

سپاهان باتری

ظرفیت تولید باتری های اتمی و باتری های اسیدی سپاهان باتری، در سال 1383 با 200.000 باتری آغاز شد و در عرض سه سال این مقدار به 2.000.000 باتری در سال افزایش یافت. در حال حاضر نیز ظرفیت تولید سپاهان باتری به 4.000.000 باتری در سال یعنی بیست برابر تولید آن در سال 1383 رسیده است.

باطری سپاهان یکی از برندهای شناخته شده و با کیفیت داخلی است که محصول سوزوکی آن زير نظر موزیکی زاین تولید می شود.
شاید قیمت باتری سپاهان در مقایسه با باقی محصولات داخلی بیشتر باشد، اما کیفیت آن به قدری بالاست که این تفاوت قیمت قابل چشم پوشی است.

سپاهان باتری

در فروشگاه دیجی باتری دو برند باتری اوربیتال و باتری سوزوکی از محصولات شرکت سپاهان باتری با بهترین قیمت به فروش میرسد

تمامی محصولات سپاهان باطری ، دارای گارانتی هستند و برای استفاده از خدمات گارانتی باتری سپاهان، باید به نزدیک ترین نمایندگی سپاهان باتری مراجعه نماييد.

باعث افتخار دیجی باتری می باشد که محصولات ایرانی را در فروشگاه خود عرضه می نماید .

معرفی شرکت سپاهان باتری

در سـال ۱۳۷۹ بـا تاسـیس تـوان باتـری تمـام مـواد اولیـه و صفحـات شارژ شـده از کشـورهای خارجـی وارد ایــران میشــد و فقــط مونتــاژ باتــری در داخــل صــورت میگرفــت. در ســالهای ابتدایــی دهــهی ۸۰ و در راســتای ایجــاد ظرفیــت در تولیــد صفحــات و همچنیــن شــارژ باتــری، شــرکت صفحــه ســازی تــوان فعالیــت خــود را آغــاز کــرد. کارگاههــای شــارژ رشــد پیــدا کــرد و قالب های تزریــق ســاخته و فرایندکاملتــر شــد. ایــن تکامــل بــه تولیــد باتریهــای سـبک و سـنگین در سـال ۱۳۸۲ و باتـری سـیلد در سـال ۱۳۸۴ انجامیـد. ومرحلـه بـه مرحلــه ظرفیــت شــارژ و مونتــاژ و در نتیجــه بــدل شــدن بــه یــک تولیــد کننــده حرکــت نمودیــم. مســیری کــه بــا تاســیس ســپاهان باتــری در ســال 84 بــه نتیجــه رســید.

پس از تبدیـل شـدن شـرکت صفحهسـازی تـوان بـه سـپاهان باتـری در سـال ۱۳۸۴و رشـد و پیشـرفت در داخلیسـازی محصـوالت، از سـال ۱۳۸۶ بــه بعــد کل مــواد اولیــهی باتــری بــه غیــر از ادتیوهــا و عایــق تولیــد داخلـی شـد. ایـن خودکفایـی کـه تنهـا طـی 9 سـال صـورت گرفـت. در ادامــه فرآینــد توســعهی ســبد محصولــی و کامــل کــردن آن ارائــه شــده اسـت. اکنـون باتـری خودرویـی در کشـور نیسـت کـه نیـاز آن در داخـل وجـود داشـته باشـد و مـا نتوانیـم تولیـد کنیـم.

بازار باتری را همه جانبه پوشش دادهایم بـا افزایـش تـوان تولیـد و تنـوع محصـولات، سـپاهان باتـری پاسـخگوی تمام نیازها و تقاضاهای بــازار باتــری خودرویی کشــور و همچنیــن شــرکتهای سرشــناس خودروســازی شدهاســت و هم اکنــون در ســبد کالای خــود در حــال ورود برندهــای سرشناس خارجی مــی باشــد. در اولیـن گام سـوزوکی بـه ایـن سـبد افـزوده شـده اسـت. از سـوی دیگـر بـا انتخـاب سـپاهان باتـری بـه عنـوان یکـی از کاندیداهـای اصلـی تامیـن باتـری مـورد نیـاز در پـروژهی مشـترک پـژو، ایـران خـودرو ایـن مسـیر بــه ســرعت در حــال کامــل شــدن اســت.

سپاهان باتری

برندهای سپاهان باتری

در حال حاضر سپاهان باتری با برندهای بارکاس، پاورایکس، سوزوکی، سویو، برجیس، اوربیتال، اورانوس، سیوولکس و یاشا، و با پوشش آمپراژ  50 آمپر تا 210 آمپر تحت استاندارهای DIN  و GIS محصولات خود را عرضه می نماید. تنوع و کیفیت مطلوب محصولات امتیازهای رقابتی خوبی را برای سپاهان باتری فراهم کرده است.

گواهینامه ها و استانداردها

این شرکت  علاوه بر دریافت نشان صنعت سبز از سازمان محیط زیست کشور دارای نشان استاندارد ملی ایران و همچنین گواهینامه های بین المللی ISO 18000، ISO 14000 و ISTS است.

3 دیدگاه در “سپاهان باتری

  1. teslaups گفت:

    ❤️❤️❤️

  2. digi-mdr گفت:

    سلام
    نویسنده های دیجی باتری این مطلب را آماده کرده اند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *